Správa a údržba nemovitostí

 

Naše společnost poskytuje také služby související se správou a údržbou nemovitostí, resp. bytových domů.

Zákazníkům poskytujeme tyto služby:

Správní funkce - vedení předpisu:

 • Výběr záloh na služby a příspěvky do fondu oprav
 • Vedení přehledu vlastníků jednotlivých bytů, počet osob, které v těchto bytech bydlí
 • Vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace vč. archivace, kontakt s vlastníky bytů a nebytových prostor
 • Vedení evidence o dokladech, příjmech a výdajích spojených se správou domu
 • Vyúčtování záloh na služby a příspěvky do fondu oprav
 • Provedení úhrad dodavatelům prací a služeb (dodávka el. energie, vody...), úhrady za revize, kontroly, opravy a údržby bytů i domů
 • Informování členů výboru o případných mimořádných opravách či rekonstrukcích
 • Evidování veškerých plateb

Evidenční funkce - vedení účetnictví:

 • Inkasování předpisu nájmu vč. záloh
 • Zasílání aktualizovaného přehledu o výši jednotlivých položek plateb za služby spojené s užíváním bytu
 • Vedení evidenčních listů, evidence dlužníků
 • Vedení účetnictví
 • Přefakturace a roční vyúčtování na poplatníka

Funkce technická:

 • Zajišťování oprav a údržby objektů dle rozhodnutí příkazce
 • Zajišťování návrhů několika dodavatelů při zadávání zakázek rozsáhlejšího charakteru
 • Pomoc při přípravě a vedení shromáždění společenství (sestavení programu schůze, zpracování zápisu)

Funkce provozní - technická správa:

 • Zajišťování technických a preventivních prohlídek a revizí, odstraňování zjištěných závad
 • Dle dohody zajištění nepřetržité havarijní služby
 • Evidence spravovaného majetku
 • Vedení a aktualizace pasportizace spravovaného domu
 • Vystavování objednávek, uzavírání smluv
 • Zajišťování provozu STA vč. provozu výtahů